Politica Privacitat Aventura Girona!

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament de les dades dels participants: Gestió de l ‘activitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals:

Identitat: Aventura Girona -Carlos Folguera Álvarez

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals:

La finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les activitats d’esport i aventura i la comunicació d’activitats relacionades ambles activitats en les que les persones han participat

Durant quant de temps conservarem les vostres dades: Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides

No comunicarem les vostres dades a altres destinataris diferents d’Aventura Girona

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a lesquals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. Aventura Girona deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets:Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a:info@aventuragirona.com

Quines vies de reclamació hi ha:

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola deProtecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://www.aepd.es)